Tao te ting ve všech překladech do češtiny

Václav Cílek,  2005

Cílek v Tao te ťing - O tajemství hlubším než hlubina sama jako základ svého převodu použil nový překlad profesora torontské univerzity Richarda Johna Lynna s klasickým činským komentářem z 3. st. od Wang Piho a dále anglický překlad nedávných nálezů z hrobky Kuotien. Jde o bambusove destičky z doby 300-350 let př. n. l., obsahující krom jiného tři svazky různého stáří psané různým písmem, které tvoří základ Tao-te-ťing.1

Tao, které se dá popsat slovy, není stálé Tao
jméno, které se dá jmenovat, není věčné jméno
bezejmenné je počátkem všeho
pojmenovatelné je matkou tisíce věcí
proto prázdný a bez přání vidí počáteční jemnost
ale naplněný vidí povstávající úplnost
to obojí má společný původ, ale různé jméno,
dohromady je nazýváme tajemstvím
hlubším než hlubina sama
branou k počátku
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že jemnost je absolutní stupeň drobnosti; plností se rozumí plnost Taa, jež jediná prospívá; tajemství je temné ticho, ve kterém vůbec nic neexistuje, ale odkud obojí – bezejmenné i pojmenované vychází. (50, 51)

       

up
   


2

Když všichni pod nebem rozeznali krásné jako krásné,
objevila se ošklivost
když poznali dobré jako dobré,
bylo tu nedobré
proto přítomnost jednoho vytváří nepřítomnost druhého
lehké a těžké dává smysl jeden druhému
dlouhé a krátké skládá společnou míru
vysoké a nízké se k sobě vztahuje
zpěv a hudba se doplňuje
předtím a potom se následují
proto moudrý nekoná ze sebe a učí beze slov
deset tisíc věcí povstává bez jeho přičinění
a následuje jej
moudrý jim dává život, ale nevlastní je
činí ale nevytváří žádnou závislost
završuje bez zásluh
a proto jej úspěch nemine!
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že potěšení a hněv mají stejný kořen, souhlas a nesouhlas vycházejí ze stejných bran; úspěch se dostavuje, jen jednáme-li v souladu s věcmi; soulad nelze vlastnit ani si za něj přičítat zásluhy. (20,10, 51, 77)

       

up
   


3

Nevyvyšovat nadané a lid nepodlehne hádkám
nevážit si cenností a lid nebude krást
neukazovat žádostivé a mysl lidu bude klidná
Proto moudrý vyprazdňuje mysl a naplňuje žaludek
oslabuje chtění a posiluje kosti
udržuje lid v nevědomosti a bez přání
nenechává jednat intelektuály
a protože sám od sebe nic nečiní,
tak se věci řídí samy!
   

    Komentář: stará čínština nerozlišuje mezi myslí a srdcem; mysl a srdce vytvářejí jeden celek, proto v překladech do evropských jazyků dosazují překladatelé spíš podle svého citu jednu či druhou možnost, ale v zásadě jsou mysl a srdce zaměnitelné pojmy. Pojem “věc” je široký a zahrnuje nejenom věci, ale také bytosti a situace. (12,27,49,64)

       

up
   


4

Tao je prázdná nádoba
používej ji, ale nenaplňuj
Je jako bezedná propast, původce všech věcí
otupuje ostré
rozmotává zauzlené
prolíná se s jasem
splývá s pouhým prachem
jeho hlubina je tak nezměrná
jako by tu ani nebylo
Nevím, čí je dítětem,
protože se nejspíš zrodilo
ještě před Pánem Nebes
   

    Komentář: Wang-Pi k prvnímu verši říká: Tím, že se spolehneme na pravidla jedné vznešené domácnosti, neudržíme ji v celistvosti, ale ani spolehnutí se na zásady jednoho státu neumožní udržet jej netknutý. Dál říká: nádoba Taa je prázdná, ale nesnaž se ji naplnit, protože, to co ji dělá nevyčerpatelnou, ji zcela zaplňuje! (56,70,41)

       

up
   


5

Nebe a země nejsou dobrotivé
zacházejí se všemi věcmi jako se slaměným psem
moudrý vládce není dobrotivý
zachází s lidem jako se slaměným psem!
vzduch mezi nebem a zemí je stejný
jako vzduch v měchu varhan nebo dmychadla
prázdný, ale nevyčerpatelný
čím víc proudí, tím víc vytváří
mnoho slov vyčerpá mysl
je lépe být prázdným měchem
   

    Komentář: historik Wei Yuan popisuje, že lidé pletou z trávy slaměné psy, aby je s veškerou vážností předložili k oběti, ale po skončení rituálu je odhodí a skáčou po nich. Wang-Pi říká, že kdyby varhany chtěly hrát samy od sebe, nebyly by hráči k užitku. Podobně prostor mezi nebem a zemí je nevyčerpatelný, protože dovoluje, aby se věci děly, no jo, ale kdo na něj hraje? (16,77)

       

up
   


6

Duch údolí neumírá,
nazýváme jej Tajemná Matka
o její bráně říkáme,
že je kořenem nebe a země
bez přestání vytváří věci,
takže ji za nimi není téměř vidět
   

    Komentář: Wang-Pi říká: Duch údolí je nicota uprostřed hlubiny. Nemá žádný tvar ani vzhled a je prosta všech protikladů a neposlušností. Nehybná leží dole, v klidu a neslábnoucí. Ačkoliv všechno završuje, nemůžeme ji vidět, protože je to ta nejvíc dokonalá věc. Není možné ji pojmenovat a tak o ní hovoříme jako o Tajemné Matce. Brána je místo, odkud přichází. (14,23)

       

up
   


7

Nebe je věčné a zem bez konce
nežijí samy pro sebe
a proto trvají
stejně tak moudrý se staví do pozadí,
ale objeví se v čele
odloží svoji osobnost,
a tím ji zachová!
Je naplněn,
protože je vyprázdněn
   

    Komentář: Wang-Pi říká: pokud někdo existuje jen pro sebe, střetne se s ostatními, ale existuje-li pro jiné, přijdou za ním sami. (66,67)

       

up
   


8

Nejvyšší dobro je jako voda
prospívá deseti tisícům bytostí a nesváří se s nimi
přebývá na místech, jimž se lidé vyhýbají
a proto je skoro jako Tao
dobré bydlení závisí na místě
dobré srdce závisí na hloubce
dobré vztahy na laskavosti
dobrota hovoru se zakládá na upřímnosti
dobrota vlády se zakládá na řádu
dobré konání na schopnostech
a dobrý čin na správném načasování
Kdo vyhýbá se sváru,
vyhýbá se škodě
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že Tao a voda se podobají jen “jakoby”, protože Tao nemá fyzickou existenci. Použitá analogie je trojdílná a závisí na rezonanci Tao-voda-člověk. V náboženském taoismu se jedná o vztah Nejvyšší bůh-Slitovná bohyně-člověk. V křesťanství je v pozici prostředníka Marie, jejíž jméno (mare) snad rovněž souvisí s vodou.

       

up
   


9

Ctnostný naplňuje, ale kéž by toho nechal!
šikovný ostří, ale kéž by nepřeostřil!
bohatý plní truhly zlatem a jadeitem,
ale stejně je neuchrání
mocný má tituly a bohatství,
ale stejně jej pýcha zahubí.
Je-li dílo dokončeno, odejdi,
protože taková je cesta nebe
   

    Komentář: Wang-Pi říká: čtyři roční období se pohybují v kruhu, když jsi dostal, co jsi měl, předej to dál. (4)

       

up
   


10

Žít tam, kde pozemská duše nalezla ochranu
a obejmout přitom celistvost,
spolehnout se na životní sílu
být měkký jako dítě,
které ještě nemá žádné ambice
jsi toho schopen ?
Proniká tvá vize k zářivému počátku,
aniž by se nechala zaslepit věcmi?
umíš pečovat o lid a vládnout říši,
aniž bys byl chytrý?
umíš poslouchat, když brány nebes se otevřou?
a umíš poslechnout, když jsou zavřené?
prosvěcuješ čtyři části světa,
aniž bys o tom věděl?
Dávat život a sytit bytosti, ale nevlastnit
působit, ale nevytvářet závislost
vést bez vedení
tomu říkáme tajemná síla
   

    Komentáře se různí. První verš asi říká, že člověk by měl žít doma, tedy tam, kde srostl se zemí a kde je pod ochranou ducha místa (vydat se na cesty znamená svěřit se něčemu většímu). Člověk má pozemskou duši a nebeského ducha, pozemská duše po smrti putuje do země, nebeský duch k nebi. Celistvost znamená jednoduchost a autenticitu neboli původní přirozenost. Hlavní funkcí běžné inteligence či chytrosti je získání úspěchu. Otevřené a zavřené brány nebes znamenají buď pořádek nebo chaos. Tajemná síla představuje jednak dobrodiní a proto ji též překládáme jako ctnost, jednak to co je na počátku, tedy tajemství. Wang-Pi říká, že život dáváme tím, že nepřekážíme. Měkkost je vlastností dokonalé harmonie. (2, 49,19)

       

up
   


11

Třicet loukotí se sbíhá uprostřed kola,
ale teprve díra pro hřídel dá kolu smysl
smíchej vodu s hlínou a vytvoř nádobu,
ale teprve to prázdné uprostřed jí dá užitek
postav dům a prolom okna a dveře,
teprve otvory jej učiní obyvatelným
Proto užitek spočívá v tom, co tu je
a smysl v tom, co tu není
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že teprve prázdnota uprostřed kola dává řád loukotím. Vše dobré závisí na fungování toho, co tu není. Jedno prázdné organizuje mnohé plné.

       

up
   


12

Mnoho barev oslepuje
mnoho tónů ohlušuje
mnoho chutí otupuje jazyk
lovy a štvanice člověka poblázní
drahé věci člověka svedou z cesty
proto se moudrý stará o svoje nitro
a ne o své oko
podržuje první a odmítá druhé
   

    Komentář: nitro je v originále označeno jako břicho, to je středem mysli, která vyživuje celou bytost. Budha na obrázku má velké břicho, protože má velkou duši, kterou sytí celý svět. Myslím, že tohle je jedno z míst, kde se Lao-c´smál, protože věděl, že někdo bude verš číst ve smyslu, že moudrý se stará o své nitro a jiný ve smyslu, že se stará jen o své břicho. Wang-Pi říká: oko zotročuje. (27,49,64)

       

up
   


13

Přízeň i nepřízeň zneklidňuje
vědomí vlastní důležitosti je neštěstí,
které tě může stát tělo i duši
co znamená,
že chvála i hana jsou důvodem k poplachu?
když malý člověk získá přízeň,
musí počítat s její ztrátou
proč je vlastní důležitost holé neštěstí?
protože člověka zaměřuje na sebe samého
Ale co mne může potkat,
když nemám co ztratit?
když se na sebe dívám,
jako na vše ostatní pod nebem,
vše pod nebem mi může být svěřeno
A když pečuji o sebe
jako o všechny věci světa,
může mi celý svět být dán k opatrování
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že přikládat příliš velký význam životu, znamená vstupovat na území smrti. Když jeden zamění svoje žití za slávu a čest, tak provádí směnný obchod, ve kterém ztrácí svoji osobnost. (50)

       

up
   


14

Když něco hledáme a nenalézáme,
nazveme to neviditelné
když nasloucháme a nic neslyšíme,
nazveme to neslyšitelné
když hmatáme a nemůžeme nahmatat,
nazveme to neuchopitelné
To trojí nevyzpytatelné
splývá v jedno beztvaré
jeho povstávání nevydává žádné světlo
jeho završování nepůsobí žádnou temnotu
toto věčné a nepojmenovatelné
se vždy nakonec vrací do nicoty
nazýváme je tvarem bez tvaru,
obrazem bez podoby
nemůžeme je poznat a proto
se zdá temné a nezřetelné
když se s ním chceš setkat
neuvidíš jeho hlavu,
když jej chceš následovat,
neuvidíš jeho ocas
raději se drž Taa dávnověku,
abys mohl řídit věci dneška
je možné poznat začátek časů,
protože jedno Tao prochází vesmírem
a toho se drž!
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že o nicotě bys rád řekl, že neexistuje, ale že z ní všechno povstává. Je obtížné vědět, jaké byly věci na počátku, neboť každá doba je jiná, ale protože Tao je stejné a prochází jako niť od počátku do konce, je možné poznat ráz minulosti a nebýt zaskočen budoucností. (6,1,47)

       

up
   


15

Dobří vůdcové dávnověku
dokonale plynuli v proudu tajemství
ve vší jeho hluboké jemnosti
byli tak neproniknutelní,
že je nemůžeme pochopit
a protože jim dnes už nerozumíme,
nemohu ani popsat, jací byli,
ale jen jak se nám jeví:
Jak byli váhaví!
jako ten, kdo v zimě brodí řeku
jak byli pozorní!
jako ten, kdo je ze všech čtyřech stran
obklopen nepřáteli
jak byli uctiví!
jako vznešený host
jak opatrně se sdíleli!
jako led, který záhy pukne a začne tát
pevní a strozí jako dřevěný špalek,
i prázdní jako horské údolí
kdo umí zacházet se sebou
jako se zkaleným proudem
a nechá se zklidnit a zjasnit?
kdo umí zacházet se svou nehybností,
dlouze ji míchat a tím opatrně přivést k životu?
Ten, kdo má toto Tao,
si nepřeje být plný,
protože předčasně plné
se završuje a upadá
   

    Komentář: Zklidnit kalný proud a naopak míšením probrat nehybnost k životu jsou postupy později využívané v taoistické alchymii. Poslední verš má různé výklady, zde jej chápu jako stav, kdy jsme blízko nějaké dokonalosti, ale raději ji nedosahujeme, protože završení jednoho stavu (původně je asi míněn stát) znamená obvykle neklidný začátek jiného stavu, jiného království. (20,38)

       

up
   


16

Dosáhli úplné prázdnoty
a udrželi naprostý klid
deset tisíc věcí se společně počíná
a já, takový jaký jsem,
pozoruji, jak se vrací zpět
všechny věci dozrávají,
ale každá se vrací ke svým vlastním kořenům
návratu ke zdroji říkáme klidné spočinutí,
znamená to pevně přilnout ke svému určení
a tento stav nazýváme stálost
rozumět stálosti je zváno prozíravost
nerozumět stálosti má za následek chybné chování
a jeho výsledek je neštěstí
rozumět stálosti je obejmout všechny věci
obejmout věci znamená nestrannost
tato nestrannost znamená opravdu vládnout
Skutečný panovník je jedno s nebem
jednota s nebem znamená jednotu s Taem
jednota s Taem je věčnost
Pokud žije, vyhne se nebezpečí
   

    Komentář: K.G. Jung by asi hovořil o individuaci v tichu své bytosti. Překladatel na tomto místě již musí vyjádřit svůj údiv, jak básnivé a duchovní jsou mnohé ostatní překlady, a jak podivně syrové je doslovné znění knihy. S výrazy klidné spočinutí, určení, stálost a prozíravost je nutné zacházet jako s termíny, jež byly pozdější, staletí trvající tradicí dále rozváděny. (1,14,26, 52 etc.)

       

up
   


17

O těch největších vladařích
lid sotva ví, že je má
ty menší uctívá jako své otce,
ještě menších se bojí
a na ty docela malé hledí s pohrdáním
Nedůvěřuješ-li lidem,
ani oni ti nevěří
Opravdový vládce nespěchá,
opatrně odměřuje slova
a je-li úkol dokončen
a úspěch se dostaví,
každý řekne: bylo to tak normální
   

    Komentář: V Konfuciovi čteme: “když lid je veden silnou vládou a pořádek udržován tresty, lidé podvádějí bez ostychu”. (23, 27,34)

       

up
   


18

Když zapomínáme na Tao,
objevuje se správné chování a dobročinnost
druhou stranou velké chytrosti a bystrosti
je velká faleš
je-li rozvráceno všech šest velkých vztahů,
objevuje se poslušnost a laskavost
a když je v nepořádku celá země,
nastupují loajální politici
   

    Komentář: šesti velkými vztahy se řídí vzájemné chování otce a syna, staršího a mladšího bratra, muže a ženy. Čuang- c´o Tau říká: “když vyschne jezero a ryby jsou namačkány v posledních loužích, zavlažují se pěnou a slizem, ale lépe by jim bylo v řekách, kde by o sobě vůbec nevěděly.” (15,38, 65)

       

up
   


19

Odlož svatost a zbav se moudrosti
a prospěch lidu bude stonásobný
odhoď dobročinnost a odstraň spravedlnost
a lidé budou opět poslušní a laskaví jeden k druhému
odlož chytrost a zbav se obratnosti
a zloději a lupiči nebudou krást
O těchto třech dvojicích se dá říct:
slouží jako pouhá ozdoba
a proto umožni lidu
ztotožnit se s něčím jiným
Prostota ať je příkladem, celistvost cílem
mírni vlastní zájmy a měj jen pár přání
   

    Komentář: výroky knih moudrosti máme tendenci považovat za univerzální duchovní pravdy. Tato kapitola však nejspíš představuje kritiku přebujelého spekulativního myšlení v prostředí, kdy staletí válek, sporů a korupčních skandálů nevedou k žádnému konci. Pravděpodobně je rovněž oslavou zlatého mýtického věku prostoty. Tao-Te Ťing je občas nutné číst jako dokument své tíživé doby anebo jako politický pamflet, jež byl v čínské historii vícekrát součástí boje o moc. (37)

       

up
   


20

Odložte učení a netrapte se
vždyť, jak daleko od sebe stojí souhlas a nesouhlas,
anebo chvála a kritika?
ten, koho se ostatní bojí,
se také musí bát ostatních
záliv mezi mnou a ostatními je tak široký!
Lidé se při své cestě za štěstím
chovají jako na velké společné oslavě
stoupají nahoru na terasy na jarní slavnost
já jediný jsem klidný a neúčastný
nerozvinutý jako dítě,
jež se ještě neusmálo
bez jakéhokoliv cíle
jako bych neměl ani domov
Ostatní lidé mají všeho nadbytek,
jen mně se zdá, že jsem všechno ztratil
mé srdce je srdce hlupáka
beztvaré a nerozlišující
ostatní lidé jsou tak jasní a uspořádaní
jenom já jsem divný a temný,
ostatní lidé pečlivě vymezují
já jediný se mísím se vším
zdá se mi, že jsem unášen mořem
vítr mnou povívá, jako bych nevěděl,
kde jednou skončím
ostatní lidé mají jasný cíl života
jenom já nic nevím jako venkovan
Já jediný si přeji být jiný než ostatní
a živit se pokrmem Tajemné Matky
   

    Komentář: v celé knize se opakovaně se vyskytuje motiv, neumím něco popsat, tak o tom hovořím “jakoby” (např. jako bych neměl domov,… ale já ten domov mám). Překlady toto průběžné, záměrné zneurčitění většinou posouvají k jednoznačnějším výrokům. Být dítětem v tomto taoismu nejspíš znamená být ve stavu, kdy se ještě nerozvinulo rozlišování a emoce, tedy být blízko temnému počátku. Wang-Pi říká, že cílem učení je vědět každý den víc, ale cílem Taa je mít den ode dne méně. (48,64,2)

       

up
   


21

Jedině síla prázdnoty může sledovat cestu Tao
Tao samo o sobě je neurčité a nevysvětlitelné
temné, dvojnásob temné, ach,
ale jsou v něm obrazy nějaké
temné, dvojnásob temné, ach,
ale cosi je v něm!
nejasné, podivné, ale podstata věcí je v něm
podstata Taa je nejvíc autentická z věcí všech,
protože všemu ostatnímu dává opravdovost
odedávna až dodnes jeho jméno je neodvolatelné
používáme jej, abychom mohli podat zprávu
o tom, kdo je otcem věcí všech
Jak vím, že je otcem všeho?
skrze něj samotné!
   

    Komentář: Wang-Pi opakuje, že slovo “temný” se netýká podstaty, ale vzhledu věci, jež nemá žádný tvar. Forma básně připomíná styl Knihy proměn, kterou Wang-Pi rovněž komentoval.

       

up
   


22

Odstoupení udržuje nedotčenou celistvost
ohnutí napřimuje
vyprázdnění naplňuje
ošuntělost obnovuje
mít málo znamená být blízko zdroje
mít hodně znamená jít stranou
Tímto způsobem moudrý objímá jednotu
a stává se vzorem pro vše pod nebem
nevystavuje se na odiv, a proto září
netvrdí, že má pravdu
a proto je jeho pravda zjevná
neprosazuje se, a proto je uznáván
a protože nezápolí, tak nic pod nebem
s ním nemůže soupeřit
Staré rčení říká,
že odstoupení udržuje nedotčenou celistvost
to nebylo řečeno nadarmo!
opravdu, takový člověk se navrátí
do nebytí nedotčen !
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že čím víc má strom kmene a větví, tím dále je od svých kořenů. Slovo “ošuntělý” má asi blízko k výrazu pokora. (14, 24,66,73)

       

up
   


23

Neslyšitelné je správný způsob,
jak hovořit o přirozeném
větrný vír nevydrží celé ráno
a ani bouře netrvá celý den
Co je způsobilo ?
je to nebe a země
pokud ani nebe a země
nejsou schopné dlouhého trvání
co teprve člověk?
Uchopit věci v souladu s Taem
znamená být v jednotě s Taem
člověk, který má sílu,
se sám stává silou
člověk, který se řídí jinými pravidly
se stává těmito pravidly
Tao obdarovává toho,
kdo má silou, silou
a odebírá ji tomu, kdo ji nemá
Ztrácí-li člověk víru,
ani ostatní mu nevěří
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že pod pojmem síla (Te) se rovněž skrývá pojem ctnost. Ta v tomto případě spočívá v tom, že člověk má málo a proto má přístup k počátku, což se rovněž čte jako štěstí či úspěch. Podobně jiná pravidla než pravidla cesty Tao můžeme číst jako neúspěch. Komentáře zdůrazňují zde poprvé vyslovenou myšlenku, že Tao se chová k člověku podle toho, jak on se chová k Tau.

       

up
   


24

Kdo stojí na špičkách, nestojí pevně
kdo se zeširoka nakročí, neudělá ani krok
kdo se staví na odiv, nezáří
kdo se chválí, nemá zásluhy
kdo je hrozně důležitý, netrvá dlouho
takže podle Taa můžeme říct,
že hodně jídla je hodně výkalů
tohle lidi neměli nikdy rádi,
a proto s tím moudrý nemá nic společného
   

    Komentář: Jeden úředník se tak moc chválil, že o něm druhý řekl: je s ním konec, vyvyšuje se, aby zastínil nadřízené, používá zmatku k tomu, aby se dostal výš a proto si neudrží úřad.

       

up
   


25

Je tu cosi beztvaré a úplné,
co se zrodilo před nebem a zemí
jak podivné a nehmotné!
stojí samo neměnné
působí všude a není ohrožováno ničím
můžeme je pokládat za Tajemnou Matku
neznáme jeho jméno
a tak mu říkáme Tao
Musíme-li o něm hovořit, nazveme je velké
velké znamená pokračující
pokračující znamená daleko jdoucí
daleko jdoucí znamená navracející se
Tao je velké
Nebe je velké
Země je velká
Král je také velký
to jsou čtyři velké síly světa
a vládce je jeden z nich
člověk následuje zemi
země následuje nebe
nebe následuje Tao
a Tao má svůj vzor v přirozeném
   

    Komentář: Wang-Pi říká “přirozené” je slovo, pro které neexistuje žádný ekvivalent, označuje něco, co má nekonečný dosah a šíři. Stejně jako není možné se učit bez schopnosti učení, tak i fyzické formy a pozemské duše nemohou existovat bez embryonických esencí a etérních podob a ty zase plně závisí na silách jin a jang. Takže jedno vychází z jiného a Tao následuje přirozené. Slovo “následovat” je smyslem blízké slovu “vtělení” či “být vzorem”. (52,4)

       

up
   


26

Těžké je základem lehkého
klid je nadřazený činnosti
proto moudrý kráčí celý den,
ale nevzdaluje se od své družiny
a i když se před ním objevují nádherné výhledy
zůstává uvolněný a odpoutaný
Jak je možné,
že někdo je vládcem deseti tisíc válečných vozů,
a přece se považuje za lehčího než cokoliv pod nebem?
kdyby byl těžší, než svůj vlastní základ,
vyvrátí se
kdyby byl aktivnější než dění samo,
ztratí vládu
   

    Komentář: Wang-Pi říká, mnohé nemůže řídit mnohé; to co řídí mnohé, je to nejvíc osamělé. Myšlenka pevného základu a lehčího vršku je mnohokrát vyjádřena v Knize proměn, kde příznivý hexagram má pevný základní trigram. (4)

       

up
   


27

Kdo umí dobře chodit, nezanechá stop
kdo umí dobře mluvit,
neřekne nic, zač by mohl být pokárán,
kdo umí dobře počítat
nepoužívá bambusový vrubopis
kdo umí dobře uzavírat,
nepotřebuje žádný zámek
a přece to nelze odemknout
kdo umí zavazovat,
nepotřebuje žádný provaz
a přece to nelze rozvázat
proto moudrý umí zachránit ostatní,
aniž by kohokoliv zavrhnul
umí spravovat věci,
aniž by jakoukoliv odmítnul
tomu říkáme udržet si světlo
dobrý je učitelem nedobrého
a nedobrý je látkou dobrého
ale když si necení svého učitele
a on nepečuje o svoji látku
velice zabloudí, i kdyby byl tuze moudrý
tomu říkáme hluboce jemné!
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že mudrc či vladař by neměl tvarovat lidi podle forem, kterou jsou jim cizí. Dobrý muž se spoléhá na dobrotu, aby udržel řád i u těch, kteří nejsou dobří. Je to ta dobrota, která spojuje, nikoliv odděluje dobré a špatné. (17,28,64)

       

up
   


28

Kdo zná mužnost
a přece si podržuje ženskost
stane se říčním údolím světa
kdo se stal říčním údolím světa
nikdy neopouští věčnou sílu
a vždy se vrací do stavu dítěte
kdo zná bílé a přece si podržuje černé
se stává vzorem pro vše pod nebem
kdo je příkladem pro všechny
se neodchyluje od věčné síly
a vrací se k nekonečnému
kdo zná slávu, a přece si podržuje hanu
se stane údolím celého světa
je-li údolím celého světa
bude zcela naplněn věčnou silou
a vrátí se k jednotě
rozpadem jednoty vznikají nástroje
moudrý je používá jako dílenský mistr
proto velký řezbář nikdy neřeže
   

    Komentář: výraz “údolí světa” je snad možné pochopit vazbou velkých civilizací na úrodná říční údolí, kde se vše stéká a která živí všechny, umožňují vznik států a rozvoj kultury, zároveň je metaforou prázdnoty. Wang-Pi říká, že údolí nikoho nevolá, ale všichni sem přicházejí. Stav dítěte znamená, že člověk nemá žádné vlastní znalosti, ale přesto komunikuje s přirozeným. Rozpadem jednolité společnosti vznikají různé skupiny lidí – nástroje jako učitelé či vojáci. (20, 40, 66, 78)

       

up
   


29

Říkám pro ty,
kteří by se chtěli zmocnit světa celého
a zasahovat v něm,
že takový čin by nebral konce,
protože svět je nádoba zázračná,
kdo do ní zasahuje, zničí ji
kdo si ji chce vzít, ztratí ji
proto se někteří lidé snaží vést
a jiní následovat
někteří dýchají nosem
a jiní vydechují ústy
někteří jsou silní a jiní slabí
někteří energičtí a jiní líní
a protože tomu tak je,
moudrý odstraňuje
extrémy, marnotratnost
a taky dobrotivou shovívavost
   

    Komentář: nosem dýchají lidé spíš chladní a rozumoví, ústy vydechují osoby plné vášně a ohně.

       

up
   


30

Radíš-li panovníkovi ve věcech vojenských
řekni mu,
že vláda světa se nedá získat zbraněmi,
už jen proto, že síla se proti původci obrací
na bojištích bodláky a trní rostou jen
po vojenském tažení hladomor následuje
proto se dobrý vojevůdce spokojí s tím,
čeho dosáhl
a nesnaží se získat vojenskou převahu
Když vítězíš, nepřikládej si zásluhu
když vítězíš, nechval se
když vítězíš, nepyšni se tím
vítězství dosahuj, jen není-li zbytí
a nevítěz zcela!
rychlé vítězství rychle stárne
jde proti Tau a co je proti Tau
záhy končí
   

    Komentář: některé výroky taoistů i konfuciánů nám mohou připadat triviální, ale po staletí utvářely čínskou povahu. Čínská kultura má důležitou orální složku, zapamatované výroky, básně i celé knihy doprovázely čínského vzdělance tam, kde nebylo knih a či když na cestě nebo vyhnanství hledal radu či útěchu. Rudá knížka předsedy Maa byl pokus vytěsnit tuto tisíciletou tradici výroků zapsaných do srdce. (23,55)

       

up
   


31

Zbraně jsou nástroje špatného znamení
lidé je vždy nenávidí
a ten, kdo má Tao
s nimi nechce nic mít
čestné místo urozeného muže
je doma po levici
a v boji či na pohřbu po pravici
zbraně jsou nástroje špatného znamení
a urozený je používá, jen není-li zbytí
je lépe se jimi nevzrušovat
nevynášet je, i když ti přinesou vítězství
Těšit se z nich
znamená těšit se z usmrcování lidí
a kdo se z toho těší, nedosáhne velkých cílů
při příznivých událostech sedáváme po levici
a při nepříznivých po pravici
pobočník stojí vlevo a hlavní velitel stojí vpravo
jako při smutečním obřadu
Je-li pobito mnoho lidí plakej a naříkej,
vítězství ve válce přijímej se smutečními obřady
   

    Komentář: Čína byla po několika staletí bojů a občanských válek sjednocena až za dynastie Suej v letech 581-618 AD. Hešang Gong v jiném komentáři říká, že zbraně plaší duši a zakalují auru harmonie. Tuto báseň chápu jako hořkou a krutě prožitou panychidu, něco jako Čechy za třicetileté války. (31,63)

       

up
   


32

Neměnné Tao nemá jméno,
ačkoliv je tak jednoduché a nepatrné,
nikdo pod nebem je neučiní svým posluhou,
ale kdyby se jej nějaký urozený člověk
dokázal přidržet
všechno tvorstvo by se mu podřídilo
Když sjednotí se nebe a země,
aby seslaly sladkou rosu
potom i lidé sami od sebe a bez příkazů
budou žít v jim vlastním souladu
když rozdělujeme jednotu,
objevují se jména
pohromě se vyhneme,
jen když víme, kdy přestat
Všechno tvorstvo se má k Tau,
jako říčky k řekám
a řeky k moři
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že moře si řeky nepodřizuje, to ony samy od sebe do něj vtékají a nepřemýšlejí o tom. (21,28,61)

       

up
   


33

Kdo zná ostatní, je moudrý,
ale kdo zná sebe, je prozíravý
kdo porazí druhé, je silný,
ale kdo ovládne sebe, je mocný
kdo nic nechce, je bohatý
kdo je schopný, dosahuje cíle
kdo zná své místo, žije dlouho
koho smrt nezničí, dlouho trvá
   

    Komentář: Lupič Ži říkal Konfuciovi, že on jistě zná své místo. Protože, kdyby se stal vládcem bohatého města, jak mu mistr radí, jak dlouho si myslí, že by si jej podržel ?A vůbec ať jej Konfucius nevodí za nos a nedělá z něj blázna! V textech z Ma-wang-tuej je poslední verš odlišný – kdo není zapomenut, neumírá.

       

up
   


34

Velké Tao se rozlévá, kam chce
živí všechny bytosti,
ale nic jim nepřikazuje
úspěšné, ale bez věhlasu
odívá všechny bytosti a stará se o ně,
ale neovládá je
nikdy nic nechce
a tak se na světě celém
ocitá mezi nejmenšími
všechny bytosti se k němu vrací,
ale ono jim nevládne
a tak se na světě celém
ocitá mezi největšími
protože se nikdy nesnaží dosáhnout velikost,
naplňuje ji
   

    Komentář: Wang-Pi říká: plánuj obtížné, dokud je lehké. Pracuj na velkém, dokud je malé. Čuang-c´říká: Tao…není místo, kde bychom jej nenašli. (63)

       

up
   


35

Uchop velkou podobu
a celý svět k tobě přijde
přijít znamená neubližovat,
ale měrou svrchovanou nalézt mír a bezpečí
Hudba a dobré jídlo
zlákají poutníka k zastávce
ale když mluvíme o Tau,
je tak mdlé a bez chuti
chceme jej předvést,
ale není co
chceme mu naslouchat,
ale neslyšíme jej,
ale když jej používáme,
vyčerpat nemůžeme
   

    Komentář: velká podoba, velký obraz, archetyp. Wang-Pi říká: velká podoba je matkou všech podob nebe. V Knize proměn čteme, že nebe zavěšuje na oblohu obrazy, podle kterých můžeme usuzovat na průběh věcí. Obrazy nebe jsou slunce, měsíc, hvězdy a souhvězdí. Velká podoba je za nimi. (4,14, 16)

       

up
   


36

Chceš-li něco stáhnout,
musíš to nejprve nechat roztáhnout
chceš-li něco oslabit,
musíš to nejprve nechat zesílit
chceš-li něco zmenšit,
musíš to nejprve nechat vyrůst
a když to budeš chtít odstranit,
nejprve to nechej vyvinout
Takový přístup nazýváme jemný a prozíravý
měkké a slabé vítězí nad pevným a silným
ryba nesmí utéct z mělčiny na hlubinu
ostré nástroje státu nemají přijít lidem na oči.
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že když se chceš zbavit rebela, nechej jej vyrůst, dopřej mu, ať se zničí sám, dej mu provaz dost dlouhý na to, aby se sám oběsil….Tato báseň je podle většiny čínských komentářů hlavně lekcí z praktické politologie. Ryby na mělčině jsou ministři, které není možné pustit z dohledu, ostrý ; nástroj státu je třeba tajná policie.

       

up
   


37

Tao ve své stálosti nic nečiní vědomě
a přesto nic nezůstane rozděláno
kdyby se jej chtěl urozený držet
ostatní lidé by se sami od sebe napravili
a kdyby se tajně živené přání rozhořelo,
zadržel bych jej bezejmennou jednoduchostí,
jež přináší klid a oproštěnost
a v níž se vše pod nebem
spravuje samo
   

    Komentář: zde končí první z dvou knih Tao-Te-Ťingu. Wang-Pi říká, že její hlavní myšlenkou je starat se výhonky větví tím, že se nejprve vrátíme ke kořenům. Kolik aktivity, kolik péče a starání se od člověka očekává (vždyť jak aktivní je řeka!), ale nemělo by vycházet z něj samotného. (20,32, 58, 57)

       

up
   


38

Kdo má velkou sílou, není silný
a proto ji má
kdo má menší sílu, se jí drží
a proto ji ztrácí
kdo má velkou sílu, nečiní nic ze sebe
a koná z ničeho
kdo má menší sílu, činí vědomě
a koná z něčeho
vznešená dobrota má za základ nic
vznešená spravedlnost má za základ něco
vznešená uctivost jedná
a když na ni ostatní nereagují
vyhrne si rukávy a dovede je k sobě!
Proto se uchylujeme k síle,
jen když jsme ztratili Tao
uchylujeme se k dobrotě,
když jsme ztratili sílu
uchylujeme se ke spravedlnosti,
když jsme ztratili dobrotu
uchylujeme se ke uctivosti,
když jsme ztratili spravedlnost
Uctivost je směsicí plytké důvěry a mělké loajality
a proto je počátkem nepořádku
předvídavost je květem Taa
a proto je počátkem dvojnosti
doopravdy moudrý se zabývá podstatou
a ne výhonky
zajímá se o plod ne o květ
přidržuje jedno a odmítá druhé
   

    Komentář: myslím, že hlavním problémem překladů knihy je, že je píší duchovní lidé a básníci, kteří jsou vzdáleni světu a politice. Pravděpodobně hlavním motivem této básně je polemika s konfuciány, pro něž slušnost ve smyslu obřadné uctivosti a společenské etikety představuje ústřední pilíř nauky. Dál se zde nejspíš jedná o kritiku toho stylu vlády, který je založen na předvídavosti, tedy na zdůrazňování věštebných praktik. Předvídavost sice patří ke stromu Taa, ale její květy rostou až na samotných koncích větví. Wang-Pi v mimořádně dlouhém komentáři říká: Předvídavost je schopnost vědět něco dřív než ostatní. Tito lidé vysušují svoji inteligenci, aby mohli vytvářet schémata a zacházet s masami. Mohou získat vhled a odhadnout trendy dalšího vývoje, ale jsou rovněž zodpovědní za rozvoj falešnosti… čím víc pracují, tím zamotanější situace vznikají… čím víc se snaží, tím víc je vláda zaplevelená špinavým býlím… a tím větší škoda padá na lid. (24,51,69 etc.)

       

up
   


39

A co řekneme o těch, kdo dávno, pradávno
obdrželi jednotu?
Nebe dostalo jednotu a je jasné
země dostala jednotu a je stálá
bohové z ní získali svoji duchovní moc
údolí byla životem zaplněna
urozeným dala vládu nad vší zemí
tak působí jednota
Kdyby nebe nebylo jasné, bojím se,
že by se roztrhlo
kdyby země nebyla stálá, bojím se,
že by se rozpadla
kdyby bohové neměli duchovní moc, bojím se,
že by vyhasli
kdyby údolí nebyla zaplněna, bojím se,
že by vyschla
kdyby z ní nežili všechny bytosti, bojím se,
že by zhynuli
a kdyby ji urozeným nedala šlechetnost a vznešenost,
bojím se, že by se zhroutili
proto pokora je kořenem šlechetnosti
a základem vznešenosti vědomí nicoty je
urození o sobě hovoří jako nehodných
za základ všeho považují pokoru
že tomu tak je ?
Pro moudrého jsou všechny chvály – žádná chvála
nechce se třpytit vnějším leskem jadeitu
ani obrnit tvrdostí kamene
   

    Komentář: pro slovo vůz a chvála existuje společný výraz (ju), proto se v třetím řádku odspoda setkáváme s překladovou variantou, že ani součtem všech částí vozu, nezjistíme, co vůz je. Kdyby sinologové měli nějaká jim vlastní přísloví, jistě by říkali “bezradný jako překladatel Taa”. Otázku “že tomu tak je?” je zde snad možné pokládat za politickou satiru.

       

up
   


40

Návrat je pohybem Taa
měkkost je jeho působením
vše pod nebem mu vděčí za život
to, co je,
spočívá v tom, co není
   

    Komentář: Wang-Pi v komentáři ke znaku “Návrat” v Knize proměn říká: vracet se znamená vplynout do původní podstaty, jíž je pro nebe a zemi srdce/mysl. Když skončí hovor, nastane ticho, ale ticho není protikladem řeči.

       

up
   


41

Když urozený člověk slyší o Tau,
pečlivě je provozuje
když průměrný člověk slyší o Tau,
někdy je dodržuje a jindy zanedbává
když malý člověk slyší o Tau, nahlas se směje
nebylo by to Tao, kdyby se mu nesmál
Proto je takové úsloví:
ta nejjasnější cesta vypadá jako temná,
kdo na ní pokročil, jakoby se vracel
nejhrubší cesta je ta nejhladší
nejvyšší síla je jako údolí
nejčistší bělost je zablácená
velká síla jakoby na něco čekala
ustanovená síla přichází kradmo
úplná jednoduchost vypadá jako ústupek
velký čtverec nemá rohy
velkou nádobu neuděláš hned
velký tón není slyšet
velká podoba je bez tvaru
Tao může být skryté a beze jména,
ale ono jediné je dobré,
vše poskytuje
vše završuje!
   

    Komentář: zablácená bělost si podržuje čerň. Verš o velké nádobě, ať už je jí míněn svět nebo člověk, asi znamená, že věci je nutné nechat pomalu a přirozeně dozrávat. Nicnedělání však je taková činnost, o jaké Mencius říkal, že obilí je třeba sít, ale ne vytahovat ze země. (7, 15,28, 58 etc.)

       

up
   


42

Tao počíná jedno
jedno rodí dvě
dvě rodí tři
a tři rodí deset tisíc věcí
všechny věci nesou jin a objímají jang
mísí tyto síly a vytvářejí tak sjednocený soulad.
Lidé nemají rádi,
když je někdo sirotek, vdovec nebo nehodný
a přece se urození tak titulují!
Někteří se zvětšují,
tím, že se zmenšují
jiní se zmenšují,
tím jak se zvětšují
co učí ostatní,
já také učím
drzí a zpupní neumírají přirozenou smrtí
a proto je učiním otci svého učení
   

    Komentář: Wang-Pi říká: když je někdo drze odvážný, nezemře v posteli. Lidé se navzájem učí být drzí a to je dozajista stejně dobré učení jako to moje, které říká pravý opak. Není totiž možnost být drzý a přece zemřít přirozenou smrtí určitým učením? Proto jsem si vybral kriminálníky jako správný základ své nauky. Překladatel snad smí dodat: čtěme dál a možná pochopíme. (36,73)

       

up
   


43

Nejměkčí věc pod nebem
v mžiku projde nejtvrdší věcí
co není hmotné,
se protáhne i neprostupným
takže dobře vím,
jak prospěšné je konat bez úmyslu
Učení, jež se nedá vyjádřit slovy,
vede ke konání bez úmyslu
tak je výhodné
pod nebem je dosahují jen málokteří
tak je vzácné!
   

    Komnetář: Wang-Pi říká, že když je něco dokonale měkké, nedá se to rozbít.

       

up
   


44

Věhlas anebo ty sám,
co ti je přednější?
Majetek anebo ty sám,
co je víc?
Škodí víc ztráta nebo zisk?
velká lakota znamená velké výdaje
kdo hodně hromadí, hodně ztrácí
kdo se mírní, neztratí dobrou pověst
kdo ví, kdy se zastavit,
se vyhne nebezpečí
a bude dlouho žít
   

    Komentář: Wang-Pi říká: když si někdo cení svého postavení, jeho duše a tělo mu jsou lhostejné. (22)

       

up
   


45

Největší dokonalost je jakoby neúplná,
ale nevyčerpatelná
největší plnost je jakoby prázdná,
ale působí bez konce
velká přímost se podobá lomenosti
velké nadání je jakoby nešikovné
velká výmluvnost se neumí vyslovit
teplo činnosti přemáhá chladnou nehybnost,
ale klid i nad teplem vítězí
takže všemu pod nebem
správný klid vládne!
   

    Komentář: nedokonalá metafora pro velkou úplnost je Měsíc. Měsíc neustále ubývá a přibývá a přece to je ve všech okamžicích úplný Měsíc. Na rozdíl od Měsíce není Tao nikdy v úplňku, vždy je nedokončené. (4,26,58,81)

       

up
   


46

Vládne-li ve světě Tao,
pošleš jezdecké koně hnojit pole
nevládne-li ve světě Tao,
založíš na venkově chov válečných koní
nic nepůsobí tak velkou pohromu
jako neznat míru
nic nepřináší větší škodu,
než po něčem příliš toužit
kdo je spokojen s tím, co má
je vždy spokojen
   

    Komentář: dnes čteme Tao-Te-Ťing buď jako filosofii nebo návod k rozvoji osobnosti, dovolte však překladateli připomenout, že se rovněž jedná o praktický manuál politické elity, jak přežít v politicky nejistých či hrůzně válečných časech. Jak triviální je Tao! (20,32)

       

up
   


47

Aniž bys vyšel ze svých dveří,
můžeš poznat vše pod nebem
aniž bys pohlédl ze svého okna,
můžeš uzřít cestu nebe
čím dál jdeš, tím míň znáš
Takže moudrý neputuje,
a přesto ví
pojmenovává, ale nerozhlíží se
završuje, aniž něco koná
   

    Komentář: říkáme, že všechny cesty vedou do jednoho místa, ale Wang-Pi říká, že všechny cesty se vrací do jednoho místa. V komentáři (který se týká jedné určité situace, ne všech situací) ke Knize proměn uvádí: proč bychom měli mudrovat o stovkách různých cest, když svět jednou skončí a vrátí se ke zdroji ? (42,14, 70)

       

up
   


48

Cílem učení je mít každý den víc,
cílem Taa je mít každý den míň
ubíráš-li každý den, dojdeš k bodu,
kdy už nic nezůstalo
tehdy nekonáš ze sebe
a nic nezůstane nedokončeno
svět je možné svěřit tomu,
kdo se do něj nemíchá
ale kdo do něj zasahuje,
není jej hoden
   

    V pozdním komentáři ve výroku vulgárně brutálním říká Pin-c´”neser se do světa, nebo to s vámi špatně skončí!” (20,37,38,57)

       

up
   


49

Moudrý nemá vlastní srdce
srdce všech lidí činí srdcem svým
k dobrému jsem dobrý
k nedobrému jsme rovněž dobrý
tak proměňuji dobrotu v sílu
věrnému jsem věrný
nevěrnému jsem rovněž věrný
tak proměňuji věrnost v sílu
moudrý přebývá ve světě
v dokonalé rovnosti srdce
a přitom neúčastně,
ale kvůli všem ostatním
se s nimi dělí o své srdce
lidé na něj hledí
a pozorně mu naslouchají
on s nimi zachází jako s dětmi
   

    Komentář: zopakujme si, že znak pro srdce je stejný jako znak pro mysl, poprvé se zde objevuje něco jako anima mundi či kolektivní vědomí. Wang-Pi doplňuje poslední verš: “on s nimi zachází jako se svými dětmi”, aby otupil zdánlivou nadřazenost a přidal lásku, o které jinak vůbec nemluví, aby se nepodobal těm odporným konfuciánům!

       

up
   


50

Tím, že vstupujeme do života,
otevíráme brány smrti
z deseti lidí tři náležejí životu
z deseti lidí tři náležejí smrti
a další tři jejich způsob života
rovněž dovede ke smrti
proč je tomu tak?
protože kladou příliš velký důraz na život
Slýchal jsem, že když někdo umí
nakládat se životem,
tak se na cestách nepotká s divokým buvolem
vstoupí-li do armády,
netkne se jej žádná zbraň
divoký buvol nemá kam zarazit svůj roh
tygr kam zatnout svůj spár
zbraň kam zaseknout ostří či vnořit hrot
proč tomu je tak ?
Zůstává stranou země smrti
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že kdo umí nakládat se životem, nepoužívá života k životu. (13,76)

       

up
   


51

Tao jim dává život
síla je živí
hmota jim určuje tvar
podstata povahu dotváří
proto deset tisíc věcí bez výjimky
uctívá Tao a váží si síly
uctívat Tao a vážit si síly
není předepsáno,
ale děje se samo od sebe
Tao jim dává život
síla je živí, dává růst, vychovává
stará se o správný tvar,
vede k dospělosti, chrání je
dává jim život, ale nevlastní je
koná, ale nevytváří závislost
bytosti dospívají, ale síla je nevede
tomu říkáme tajemná moc !
   

    Komentář: Podvržený komentář připisovaný Wang-Pimu říká: ten, kdo je ve vážnosti a úctě poté co dosáhl určitého postavení, není ve skutečné vážnosti ani úctě. (2,10,77,65)

       

up
   


52

Někde pod nebem je kořen světa,
který pokládáme za Tajemnou Matku
skrze matku poznáváme dítě
a skrze dítě se opět přimykáme k matce
dokud bude žít, neštěstí jej nepotká!
Uzavírej svoje otvory, uzamykej svoje brány
a celý život si uchováš sílu
ale když se otevřeš světu
a budeš zacházet s věcmi
nebudeš v klidu do konce svých dní
vidět malé se nazývá prozíravost
držet se měkkého se nazývá síla
používej světlo,
ale nechej jeho jas se vracet
nevydávej se pohromě,
ale cvič se ve stálosti
   

    Komentář: většina komentářů se shoduje v tom, že otvory představují smysly. Wang-Pi říká, nesnaž se být pilířem prozíravosti a neohlupuj tím lid. Nesnaž se pořád svítit. (20,65,10, 49)

       

up
   


53

Kdybych byl pevně odhodlán
a měl znalost cesty
jediné čeho bych se bál,
že se do ní budu plést
velká cesta je široká,
ale lidé dávají přednost postranním stezkám
Palác je výstavný,
ale pole zarostlá plevelem
a sýpky prázdné
oblékat se do zdobných šatů
a nosit ostré šavle
přecpávat se jídlem a pitím
hromadit věci a bohatství
je předvádět své lupičství
a to nemá s Taem nic společného
   

    Komentář: obvyklá představa o taoismu je ta, že se týká smířeného nezasahování, ale tato báseň má ostrý sociální a politický tón – jak často se staří Číňané, ale i my samotní po dalších dvou tisíciletích – setkáváme s jevem, který R. Dvořák přeložil jako “stavět lupičství na odiv!”

       

up
   


54

Nebude vytrženo, co dobře zakořenilo
nebude opuštěno, co bylo správně objato
potomci oběti budou stále přinášet
pěstuj to v sobě
a tvá síla bude opravdová
pěstuj to ve své rodině
a tvá síla se rozhojní
pěstuj to ve své vesnici
a tvá síla bude trvat
pěstuj to ve svém státě
a ten bude silou oplývat
pěstuj to v celém světě
a tvá síla dosáhne všude
na člověka se dívej z hlediska člověka
na rodinu se dívej z hlediska rodiny
na vesnici se dívej z hlediska vesnice
na stát z hlediska státu
na vše pod nebem se dívej z hlediska všeho
jak vím, že tomu tak je ?
tím, že to tak je
   

    Komentář: v čínské lidové představě žijí předci v nějaké jiné zemi, kde jejich hlad a postavení závisí na tom, zda jsou jim přinášeny oběti. Proto ta důležitost oběti a nutnost mít syna, který jediný se o předky může starat a tím je zavazovat ke starosti o živé.

       

up
   


55

Kdo hluboce a vnitřně přijal sílu
se podobá dítěti
vosy, štíři a zmije jej nekousnou ani neuštknou
draví ptáci se jej nedotknou
jeho kosti jsou měkké a svaly vláčné
ale jeho stisk je pevný
neví nic o spojení muže a ženy,
ale jeho úd je vztyčen
a jeho semeno plné,
protože jeho tělesná rovnováha je dokonalá
Vědět jak udržet rovnováhu se nazývá stálost
rozumět stálosti je prozřetelnost
prodloužit život za přirozenou hranici
nepřináší štěstí
ovládat myslí životní sílu
přináší její úpadek
co dosahuje vrcholu, stárne
říkáme: co jde proti Tau,
upadá
   

    Komentář: na rozdíl od jiných překladů, jsem partii o údu a semenu přeložil doslovně, ne metaforicky, protože z těchto úvah vychází část čínské medicíny a taoistické magie. Zdá se, že jádrem básně je opět kritika – tentokrát těch, kdo se pomocí cvičení snaží ovládnout životní sílu. O prodloužení života říká Wang-Pi, že takoví lidé umírají předčasnou smrtí. Podle R.J. Lynna říká, že ten, kdo chce žít hodně dlouho, umírá vždy předčasně. (35,15,16)

       

up
   


56

Kdo ví, nemluví,
kdo mluví, neví
uzavírej své otvory,
uzamykej své brány
otupuj hroty, rozmotej spletené
spoj se s jasem, smíchej s prachem
tomu říkám jednota s tajemstvím
člověk se k němu nemůže přiblížit,
ani od něj utéct
nemůže mu prospět ani uškodit
nemůže jej ponížit ani povýšit
takového si váží všichni pod nebem
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že spojovat se s jasem, znamená nesvítit vlastním světlem. Kdo září sám sebou, toho lidi napadnou. (4,52,81)

       

up
   


57

Kdo spravuje stát pomocí souboru platných zákonů,
používá vojenskou moc zvráceným způsobem
svět se dá spravovat,
jen když se do něj příliš nevměšujeme
Jak to vím ? Tím, že tomu tak je:
čím víc zákonů a omezení, tím chudší je lid
čím více ostrými nástroji je lid tísněn,
v tím větším zmatku stát je
čím jsou lidé chytřejší a vzdělanější,
tím víc nesmyslů se objevuje
jak přibývá zákonů, tak přibývá lupičů
Proto moudrý říká:
nedělám nic ze sebe a lid se sám mění
miluji klid a lid se řídí sám
do ničeho příliš nezasahuji a lid bohatne
nemám žádná přání a lid je sám sebou prostý
   

    Komentář: ostré nástroje jsou nejenom fyzické zbraně, ale také státní instituce jako např. daňový úřad a jejich vyhlášky včetně systému pokut. Báseň ilustruje, jak aktivní a pracné je nezasahování. (17,38)

       

up
   


58

Když se vláda moc neprosazuje,
lid se pročisťuje a zjednodušuje
když má vláda vše pod pečlivým dohledem,
lid je svéhlavý a nezvladatelný
štěstí vychází z neštěstí
v úspěchu se skrývá neúspěch
Kdo ví, co je vůbec nejlepší?
nemít žádnou vládu
opravdovost se mění v prohnanost
dobrota v úchylku
zmatek všeho lidu již trvá příliš dlouho
proto moudrý je sám poctivý,
ale netvaruje ostatní
je špičatý, ale nebodá
je přímý, ale nenarovnává
je jasný, ale nezáří
   

    Komentář: Mencius říká, že voda sice může téct nalevo nebo napravo, ale nemůže téct nahoru. Tendence vody téct dolů je stejná jako tendence lidské povahy k dobru. Přesto je možné vodu vyšplouchnout až nad hlavu, ale co to má společného s přirozeností vody?…Pro úplnost uveďme, že jiné –menšinové- čínské školy po staletí rozváděly opačnou myšlenku, že lidská přirozenost je zlá. (41,49,52)

       

up
   


59

Nejlepší způsob, jak řídit lid a sloužit nebi
je opatrné zacházení
jenom opatrné zacházení je přímá cesta k podřízenosti
přímou cestou k podřízenosti
rozumíme neustálé shromažďování síly
kdo neustále shromažďuje sílu,
zvítězí nad vším,
a protože se mu vše podřídí
nikdo neví, kam jeho moc sahá
a protože nelze poznat meze jeho možností,
může spravovat stát
a je-li schopen pečovat o matku státu,
vytrvá dlouho
Tomu říkáme pevně zapustit kořeny
je to cesta dlouhého trvání a stálého nadhledu
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že shromažďování síly neznamená nic jiného než nejprve pečlivě plánovat kořeny a teprve potom větve. Matka státu je zhruba mír. Pokud by překladatel směl komentovat komentátora, řekl by, že Wang-Pi nikdy nepoužívá slovo láska, ale často používá slovo vítězství. (54)

       

up
   


60

Spravovat velký stát je jako smažit malou rybu
když používáš Tao, abys dohlédl na vše pod nebem,
démoni pozbývají svou čarovnou moc
není to proto, že by ji zcela ztratili,
ale ona lidem neškodí
vlastně to není čarovná moc, co lidem neškodí
ale vládce, který lidem neškodí
a protože ani jeden neškodí,
spojí své síly a vrátí se k Tau
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že když nespoléháme na Tao, ale na mocenskou strukturu, abychom řídili lid, způsobí to demisi vlády. Dál říká, že čarovná moc nemůže ublížit tomu, co je přirozené.

       

up
   


61

Velký stát je jako povodí na dolním toku řeky,
vše pod nebem se zde stéká
všem pod nebem je ženou
žena svým klidem vždy vítězí nad mužem,
svým klidem se drží dole
a tak i velký stát se skloní před malým státem
a tím jej získá
malý stát se sníží před velkým státem
a je jím pohlcen
někteří jsou anektováni tím, že se sníží
a jiní tím, že zůstanou nahoře
veliký stát by neměl chtít nic jiného,
než aby přivedl lidi dohromady a staral se o ně
a malý stát by neměl chtít nic jiného
než se spojit a sloužit lidem
Aby oba získali, po čem touží,
je třeba, aby se velký snížil před malým
   

    Komentář: po dobu mnoha staletí (a možná i dnes či v budoucnosti), probíhala jedna linie čínské strategie získávání dalších států či výhod měkkým způsobem aktivního vytváření takové situace, že protivník nakonec sám nabídne, oč by se jinak muselo bojovat. Měkké a zdvořilé přemáhá silné a tvrdé - Tao-te-ťing jako učebnice politologie. (28,32,66,73).

       

up
   


62

Tao chrání deset tisíc věcí
dobrému je pokladnicí
nedobrému útočištěm
kdybychom s ním obchodovali,
použili bychom ta nejkrásnější slova
kdybychom jím chtěli ovlivnit ostatní,
chovali bychom se, co nejvznešeněji
Je možné odmítnout lidi, i když nejsou dobří?
když je syn nebe korunován
a tři knížata uvedena v úřad,
lidé drží jadeitové kotouče
a čtyřspřeží jedou v čele,
lépe by však bylo,
kdyby Tao bylo korunováno
a lidé seděli tiše
Jak staří prokazovali úctu k Tau:
neříkali snad, že kdo o něj snažně prosí,
získává jej,
hříšníku však bude odpuštěno?
Proto bylo nejcennější
   

    Komentář: kniha působí dojmem jedné nauky složené ze sbírky zapamatovatelných aforismů, které byly v průběhu dalších čtyř, pěti staletí doplňovány – v tomto případě o prvek modlitby - tak aby se učení zaoblilo. (8,27)

       

up
   


63

Čiň nečiněním
dělej neděláním
nalezni chuť v tom,
co nemá žádnou chuť
zacházej s malými, jakoby byli velcí
zacházej s několika, jako by byli houf
ale na zlobu odpovídej podle pravidel cesty
plánuj obtížné, dokud je snadné
dělej velké, dokud je malé
každá obtížná věc pod nebem
jistě měla lehký začátek
a každá velká věc vznikla z něčeho malého
Moudrý dosahuje velikosti tím,
že nechce být velký
slib daný bez úvahy vyvolává nedůvěru
brát mnohé na lehkou váhu
způsobuje četné problémy
moudrý se na ně dívá jako na problémy
a proto je nemá
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že dokonce někdo s talentem mudrce zachází s těžkým i lehkým jako by to byl zdroj potíží. Což teprve člověk bez talentu, který obojí hned zavrhne! (2,17,31,48)

       

up
   


64

Bezpečné se snadno udržuje
nezrozené se snadno plánuje
kruché se snadno taví
drobné se snadno rozpustí
začni jednat, když ještě nepovstalo
spravuj věci dřív, než upadnou do nepořádku
Strom, který oběma pažemi stěží obejmeme
vyrostl z malého výhonku
devítipatrová terasa z hromádky hlíny
cesta dlouhá tisíc mil, začala pod tvýma nohama
kdo jedná, bude zničen
kdo si zakládá na řízení, je ztracen
proto moudrý nejedná podle svých přání
a není zničen
neřídí podle svých chutí
a není ztracen
lidé jdou za věcmi takovým způsobem,
že mají úspěch skoro na dosah,
ale pak jej ztratí
starej se o konce stejně jako o počátky
a neutrpíš porážku
proto si moudrý nepřeje mít nějaká přání
a necení si těžko dosažitelných věcí
učí se neučit se
napravuje chyby, které dělají ostatní
tím posiluje přirozenost všech bytostí,
ale neodvažuje se jednat
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že lidé nedbají o správné konce. Konfucius říká, že urozený se učí spravedlnosti, zatímco malý člověk se učí zisku. (20,3,12,49)

       

up
   


65

Ti, kteří v dávnověku vládli podle Taa,
nepoužívali jej, aby lid vzdělali,
ale udrželi v hlouposti
lidu se těžko vládne,
když je příliš chytrý.
Proto užívat k vládnutí vědomostí,
nejspíš způsobí rozkradení státu
nepoužívat vědomostí
způsobí obohacení státu
člověk by měl rozumět tomu dvojímu,
jež dohromady vytváří jedno pravidlo
Když je máš stále na mysli,
můžeš jej nazvat tajemná síla
tajemná síla je doopravdy hluboká
a doopravdy sahá velice daleko
takový člověk pomáhá ostatním vrátit se
bez návratu není souladu
   

    Komentář: Překladatele by v této básni zajímalo dnes nejasné rozhraní mezi naukou a ironií; tak trochu pošťouchnout ty učené konfuciány z úřadu ministerstva pro veřejné práce! (57,52,51)

       

up
   


66

Řeky a moře se mohou stát králi všech zemských údolí,
protože se drží dole
když si někdo přeje ovládat lid,
musí používat svůj jazyk jakoby byl pod ním
když si někdo přeje být v čele mas,
musí se tvářit jakoby byl úplně vzadu
proto je moudrý nahoře,
ale lidé necítí jeho tíži
jeho místo je vpředu,
ale lidé jej nevnímají jako překážku,
všechno pod nebem jej šťastně podporuje
a nikdy se tím neunaví
a protože s nikým nesoupeří,
nic pod nebem s ním nemůže soupeřit
   

    Komentář: Wang-Pi k této básni neříká nic. Ezra Pound říká, že největší chybou je předpokládat, že čínská filosofie je jenom čínská. (26,68,7,22)

       

up
   


67

Všichni po nebem říkají,
že cesta Taa je velká
a že se nepodobá ničemu
nepodobá se ničemu,
proto se dá srovnat jenom s velikostí
kdyby se něčemu podobala,
byla by k ničemu
Mám tři poklady, které strážím jako poklady
první je soucit
druhý je skromnost
a třetí je ten,
že si nemyslím, že jsem první pod sluncem
díky soucitu mohu být odvážný
díky skromnosti mohu být velkorysý
a díky tomu, že si nemyslím,
že jsem první pod sluncem,
mohu vytrvat ve všem ostatním
Ale, když někdo opustí soucit
a nechá si statečnost
když někdo opustí skromnost
a nechá si velkorysost
opustí poslední a zaujme první místo
takový zemře!
Díky soucitu zvítězí na bitevním poli,
a když je donucen se bránit, udrží se
protože nebe jej chrání soucitnou stráží
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že lidé sami od sebe přicházejí jenom k těm, co se nevyvyšují. Filosof G.W. Leibniz (1646-1718) se domníval, že zkaženou Evropu mohou zachránit čínští misionáři a proto se obrátil na ruského cara s žádostí vybudovat cestu z Evropy do Číny. (25,7,10)

       

up
   


68

Dobrý válečník nemá válku rád,
dobrý válečník se vyhýbá hněvu
vítězí nad nepřítelem, ale nenapadá je
kdo umí zacházet s lidmi,
podřizuje se jim
říkáme tomu síla neválčit,
schopnost zacházet s lidmi
Je přítelem nebe,
víc dosáhnout nelze!
   

    Komentář: O Konfuciovi bylo řečeno “ nebesa použila mistra jako poplašný zvon!” Zhruba první polovina knihy se týká filosofie Taa, zhruba druhá polovina knihy se týká používání této filosofie ve veřejné sféře. Podle nálezů z hrobky Kuotien, kde jsou obě části odděleny a psány jiným písmem, se zdá, že obě knihy mohou mít různé autory – poustevníka a politika.(10,66)

       

up
   


69

Vojenští experti říkají:
netroufám si dělat hostitele, tak hraji hosta
neodvažuji se postoupit o palec,
tak ustupuji o stopu
jinými slovy: válčí tak, že neválčí
vyhrň si rukávy, aby bylo vidět,
že neskrýváš zbraň
rozmáchni se, ale beze zbraně
boj veď tak, abys nebyl čelem k nepříteli
není větší neštěstí
než nemít schopného protivníka
kdo jej nemá,
ztratí mé tři poklady
Stojí-li proti sobě dvě stejně silné armády,
vítězí ten,
kdo bojuje s těžkým srdcem!
   

    Komentář: podobně jako Evropany naučily náboženské války jisté toleranci, tak staletí soupeřících států, povstání a občanských válek naučily Číňany vojenské strategii, která spočívá v tom, že úporně chrání území, jež považují za své; nevedou dobyvačné války, ale okolní státy si podrobují zdvořilostí, kulturní nadřazeností, vyjednáváním a úplatky, nestaví se čelem, válčí neválčením. (67)

       

up
   


70

Snadno lze chápat má slova
snadno je lze uskutečnit,
ale nikdo pod nebem jim nerozumí
a nikdo pod nebem se jimi neřídí
má slova mají svůj počátek
a mé činy svého mistra
jenže to nikdo neví,
a tak mně nikdo nechápe
vzácní jsou ti, kdo mě rozumí
a proto vzácný jsem i já sám
moudrý nosí hrubou vlněnou houni,
ale v nitru ukrývá drahocenný jadeit
   

    Komentář: člověk má v čínském myšlení zvláštní postavení prostředníka mezi nebem a zemí, mezi kameny patří obdobné postavení odolnému, poloprůsvitnému jadeitu, jež připomíná vodu a jehož zelená barva je složena z barvy nebes a barvy země. (4,20,47)

       

up
   


71

Nejvyšší je považovat vědění za nevědění,
nevědět, že vědění je jenom vědění
velice škodí
Jenom když víme, že škodlivé škodí,
vyhýbáme se škodě
moudrý se vyhýbá škodě,
protože ve škodlivém vidí škodlivé
a tak nemá škodu
   

    Komentář: v čínštině i tím i v evropských překladech existuje několik interpretací prvních dvou řádek. Přidržuji se zde významu textů z hrobky Ma-wang-tuej - doslova: „považovat vědění za ne vědění je nejlepší, nevědět to je škodlivé”.

       

up
   


72

Když se lid neděsí moci,
přijde větší moc,
nebude respektovat žádné hranice,
vtrhne do jejich domovů
a zasáhne je v jejich vlastním srdci
je to proto, že lidé jsou nenasytní
moudrý neukazuje, co ví
opatruje se, ale nepřeceňuje
drží se domova a hrozí se nepozornosti
   

    Komentář: Wang-Pi se ve svém komentáři drží alegorického čtení; větší moc, která vtrhne do lidských příbytků je podle něj neschopnost pokory a klidu. Ale protože v čínském myšlení vnitřní a vnější spolu souvisí, má báseň nejspíš obojí význam – srdce ovládne pýcha a domov ovládne uchvatitel. (58)

       

up
   


73

Kdo je ve své smělosti troufalý,
bude zabit
kdo je statečný, ale netroufá si,
bude žít
to obojí někdy prospívá a jindy škodí
Kdo ví, proč je nebe kruté?
zde je i moudrý na vážkách
cesta nebe je vítězit bez zápolení
lidé odpovídají moudrému,
aniž potřebují slova
přicházejí k němu,
aniž by jej volal
a on čte v klidu znamení doby
Nebeská síť sahá daleko a široko,
její oka jsou volná
a přece nepropustí nic!
   

    Wang-Pi v komentáři hovoří o něčem, co bychom mohli nazvat základní nejistotou a základní útěchou lidské existence. Čínská filosofie je něco jako etika, která řeší jednu hlavní otázku – jak se má člověk chovat v rámci rodiny, obce, státu a vesmíru. (22,42,64)

       

up
   


74

Pokud se lid nebojí smrti,
jak mu můžeme smrtí hrozit?
i kdyby se někomu podařilo,
aby se lid bál smrti,
vždycky se najde někdo nehorázný,
ale i ten se dá chytit a zabít,
takže kdo se nakonec odváží být nehorázný?
Je tu velký kat, který posílá lidi na smrt
pokud někdo zabíjí místo kata,
je jakoby tesal místo velkého tesaře
Málokdy se stává, aby ten
kdo teše místo velkého tesaře,
se nesekl do vlastní ruky
   

    Komentář: nepříliš mystická báseň o trestu smrti. (28)

       

up
   


75

Lid hyne hlady,
protože jeho vrchnost projí příliš mnoho daní
proto umírá hlady!
Je těžké vládnout lidu,
když se vládce příliš angažuje
proto se těžko vládne!
Lid bere smrt na lehkou váhu,
protože se všichni příliš starají o život
proto bere smrt nalehko!
Kdo koná bez ohledu na život,
má hodnotnější život,
než kdyby si jej cenil!
   

    Komentář: Wang-Pi říká, že “důvod proč je lid úchylný a vláda končí v chaosu je vždy ten samý a tím je chování vrchnosti.” Vládce jde lidu bohudík, bohužel vzorem. (50)

       

up
   


76

Zaživa jsou lidské bytosti měkké a vláčné,
ale po smrti jsou tuhé a toporné
rostliny, stromy a všechny ostatní bytosti
jsou zaživa rovněž měkké a křehké,
ale po smrti jsou vyschlé a ztvrdlé
proto tuhé a tvrdé se přimyká ke smrti,
ale měkké a vláčné se přimyká k životu
vojenská moc jež zesílila,
stojí před záhubou
velký strom bude poražen
silné a velké leží dole
slabé a poddajné leží nahoře
   

    Komentář: malí a měccí termiti vyžírají chodbičky ve tvrdém dřevu vzrostlého stromu, masivní kmen nese křehkou korunu. (57,59)

       

up
   


77

Nepodobá se snad cesta nebe napnutému luku?
když napínáme luk, tak se jeho horní konec snižuje
a dolní konec zvedá,
takže ti, co mají nadbytek, se zmenšují
a ti, co mají mnohem méně,
jsou povyšováni
Cesta nebe ubírá tomu, kdo má hodně
a přidává tomu, kdo má málo
cesta člověka je jiná
bere tomu, kdo má málo,
aby mohla přidat tomu,
kdo má nadbytek
Kdo má tolik,
aby se o to mohl rozdělit se vším pod nebem?
jenom ten, kdo má Tao
proto moudrý jedná,
ale ostatní na něm nezávisí
dosahuje úspěchu, ale nepyšní se jím
nechce ukazovat svoji cenu
   

    Komentář: D.Ž. Bor říká, že Lao-c´je slepý lučištník, který jedním šípem zasahuje všechny cíle. (2,5,10,4 etc.)

       

up
   


78

Ze všeho pod nebem nic není
tak měkké a poddajné jako voda,
ale působí-li na tvrdé a tuhé,
nic jí neodolá
a není možné zaujmout její místo
měkké vítězí nad tvrdým
ohebné vítězí nad tuhým
každý pod nebem to ví,
ale nikdo podle toho nejedná
proto moudrý říká:
kdo na sebe bere ponížení celé země,
je pán oltářů
zasvěcených půdě a zrnu
a kdo na sebe bere neštěstí celé země,
je vládcem všeho pod nebem
To jsou pravdivá slova,
i když vypadají jako úplná blbost!
   

    Komentář: konfuciánství je srozumitelné a tedy pro každého, taoismus je výlučný, taoismus pro každého ztrácí Tao a sleduje cestu magie a divinací. (28,78)

       

up
   


79

I když vneseš soulad do velkého rozladění,
vždy zůstane něco neusmířeného
Copak je možné se s tím spokojit?
Proto moudrý dodržuje levou stranu smlouvy
a neobviňuje druhou stranu
kdo má sílu, stará se o své závazky
kdo nemá sílu, pečlivě kontroluje ostatní
Nebeské Tao nemá své oblíbence,
ale zůstává s dobrým
   

    Komentář: na pravou stranu bambusové destičky zapisoval své pohledávky věřitel, na levou dlužník. V této verzi se moudrý staví do pozice, že především on je dlužníkem světa. Ma-wang-tuej text A říká, že moudrý dodržuje pravou stranu smlouvy, zatímco Ma-wang-tuej text B říká, že moudrý dodržuje levou stranu smlouvy, jak taoistické! (66)

       

up
   


80

Ať je stát malý a málo lidu v něm,
ať má zbraní málo a ani ty nepoužívá,
ať lidé myslí na smrt a neputují daleko,
ať mají vozy a lodě,
ale žádnou chuť do nich nastoupit
ať mají štíty a zbraně,
ale ne příležitost vytáhnout do bitvy
ať opět váží uzly, a pak je používají
ať je jejich potrava chutná, šaty krásné
domovy ať přinášejí útěchu
a zvyky jsou příjemné
A tak i kdyby sousední státy
ležely na dohled
a bylo odtud slyšet štěkot psů
a kdákání slepic,
lidé dosáhnou vysokého věku,
aniž by se jim chtělo putovat
sem a tam do cizích končin!
   

    Komentář: V komentáři ke Knize proměn čteme, že ve vzdálené minulosti lidé vázali uzly, aby udrželi věci v pořádku, teprve později se objevily písemné smlouvy. Tato báseň je snad jakousi litanií a modlitbou či vzpomínkou na čínský neolit, kdy malá území byla spravována širšími rodinami, nebezpečí nájezdů bylo malé, půdy bylo dost a tak nebylo nutné kopat velké zavlažovací kanály a zakládat státní byrokracii.

       


   

81

Upřímná slova nejsou krásná
krásná slova nejsou upřímná
kdo je dobrý, není výřečný
kdo se rád dohaduje, není dobrý
kdo ví, není učený
kdo je učený, neví
moudrý neshromažďuje
čím víc dělá pro ostatní,
tím víc má
čím víc dává, tím víc získává
cesta nebe je prospívat a neškodit přitom
cesta moudrého je působit,
ale nebýt příčinou sváru!
   

    Komentář: knihu o Tau je sice možné doplnit četbou Knihy proměn, Konfucia nebo Mistra Čuanga, ale já si myslím, že pro nás na Tao-te-ťing nejvíc ze všeho navazuje Tractatus logico-philosophicus od Ludwiga Wittgensteina nesený v duchu toho, že věci, o kterých se nedá mluvit, je nutné přejít mlčením. (56,39)NAVRCHOLU.cz